CES: Clever Equine Solutions

Meet CES, a dynamically developing company that creates innovative solutions for the equestrian industry!

Our Mission

The mission of Clever Equine Solutions is activity to improve work in stables by combining technological knowledge, innovative ideas and experience in the field of functioning of equestrian centers. Streamlining work takes place through automation: constructing innovative devices for the equestrian industry.

Design is carried out with particular care for the health of horses and people. The goal is to minimize exposure to harmful and strenuous working conditions. One of the solutions is the use of emission-free electrical devices.

Founders

Meet our team

Mateusz Gieryn

Board Chairman

+48 609 745 168 m.gieryn@cleverequinesolutions.com

MICHAŁ WRONECKI

Board member

+48 601 785 399 m.wronecki@cleverequinesolutions.com

Partners

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Programme. Project carried out as part of the competition of the National Center for Research and Development: BRIdge ALFA We are grateful for your trust and support!

Klauzula informacyjna dla pracowników / współpracowników kontrahentów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Clever Equine Solutions sp. z o.o. (CES sp. z o.o.)

 

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.) informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z czynnościami niezbędnymi do przygotowania umów  oraz ich zawieraniem oraz realizacją przez CES sp. z o.o.

O zakresie, celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w powyższych celach decyduje Administrator danych osobowych czyli CES sp. z o.o. reprezentowany przez zarząd spółki.

Siedziba Administratora mieści się we Wrocławiu przy Wagonowej 38B. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie. W ten sposób można też zwracać się do Administratora w celu skorzystania z praw jakie przysługują osobom fizycznym na podstawie RODO.

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z realizacją umowy zawartej przez CES sp. z o.o. Przetwarzanie to może być związane zarówno z umową, której Państwo jesteście Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub wasze dane osobowe są tylko zawarte (np. jako przedstawicieli jakiegoś przedsiębiorcy, osoby do kontaktu itp.).

Dane te mają służyć utrzymywaniu kontaktu za Państwa pośrednictwem, mogą wskazywać na Państwa udział w realizacji umowy i mogą być potrzebne przy przygotowaniu umowy.


CES sp. z o.o. może być uprawnione do przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do:

 wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – poza przypadkami gdy Państwa interesy, prawa czy wolności wymagające ochrony Państwa danych będą nadrzędne nad interesami administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnione przez Administratora osoby w niezbędnym zakresie określonym w regulaminie.

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane to imię i nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej, numer telefonu czy data urodzenia i numer ewidencji PESEL oraz ewentualnie dane niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z podpisanych zobowiązań czy umów.

Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Następnie będą one przechowywane przez okres konieczny dla udokumentowania czynności z Państwa udziałem. 

Państwa dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez administratora do ich przetwarzania osobom. 

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT w związku z wykonaniem tych usług. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim waszego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce ten organ to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Na skutek przetwarzania związanego z przygotowaniem, obsługą i wykonywaniem oraz archiwizacją umów żadne decyzje w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka) u Administratora nie będą podejmowane. Jeśli dochodziłoby przy tym do przetwarzania danych z przeglądarek internetowych na urządzeniach stanowiących własność CES sp. z o.o.wówczas na naszych stronach korzystamy z plików cookies, które służą do celów statystycznych oraz poprawy i dostępności i jakości treści.